Χωρίς χρέωση μαθημάτων η Αναγνώριση των Πτυχίων Νομικής του Πανεπιστημίου της ΣΟΡΒΟΝΝΗΣ με φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF

lawyerstn Χωρίς χρέωση μαθημάτων η Αναγνώριση των Πτυχίων Νομικής του Πανεπιστημίου της ΣΟΡΒΟΝΝΗΣ με φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF
Το Υπουργείο Παιδείας δια του Αυτοτελούς Τμήματος Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ πρώην ΣΑΕΠ), ανεγνώρισε ξανά, επισήμως, τα 4ετή Πτυχία Νομικής του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord (Paris 13) με φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF, ως Επαγγελματικά Ισοδύναμα προς τα Πτυχία Νομικής των Ελληνικών Πανεπιστημίων, χωρίς χρέωση μαθημάτων.
Α. ΤΕΤΡΑΕΤΗ ΠΤΥΧΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΟΡΒΟΝΝΗΣ

Α. 1. Η απόφαση αναγνώρισης του ΑΤΕΕΝ (14-5-2020)
Το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (στο εξής ΑΤΕΕΝ), το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 168 του ν. 4635/2019 είναι η νέα ενιαία αρμόδια εθνική αρχή για την έκδοση αποφάσεων Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοδυναμίας, κοινοποίησε στην κυρία Σ.Χ. πτυχιούχο Νομικής του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Paris 13 – Sorbonne Paris Cité με φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF, την απόφαση Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοδυναμίας, σύμφωνα με την οποία,
«Αναγνωρίζουμε στη Σ. Χ. την επαγγελματική ισοδυναμία του τίτλου σπουδών MAITRISE DE DROIT, ECONOMIE, GESTION, Mention DROIT του ιδρύματος τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης του UNIVERSITE PARIS 13 - SORBONNE PARIS CITE της Γαλλίας, με τους απονεμόμενους τίτλους των Τμημάτων ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ των Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας στην Ελλάδα νομοθεσίας.» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1)
A.2. To ΝΕΟ στοιχείο στο δικαιολογητικό της απόφασης του ΑΤΕΕΝ
Έχοντας υπόψη: 1. […], 2.[…],
3. Τη με αρ. πρωτ. […] αίτηση και το σύνολο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και το γεγονός ότι κατόπιν σύγκρισης του τετραετούς προγράμματος σπουδών που παρακολούθησε η ενδιαφερόμενη (τρία έτη License 1, 2, 3 και ένα έτος Master 1) με πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Νομικών Σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής δεν προκύπτουν ουσιώδεις διαφορές για την επιβολή γραπτής δοκιμασίας επαγγελματικής ισοδυναμίας κατά το αρ. 57 Α ΤΟΥ ΠΔ 38/2010 όπως ισχύει
Δηλαδή το ΑΤΕΕΝ αφού ΣΥΝΕΚΡΙΝΕ το τετραετές πρόγραμμα σπουδών που παρακολούθησε η κυρία Σ.Χ. με πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Νομικών Σχολών ΑΕΙ της Ελλάδας, ΑΠΕΦΑΝΘΗ ότι, δεν προκύπτουν ουσιώδεις διαφορές ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ την επιβολή γραπτής δοκιμασίας επαγγελματικής ισοδυναμίας κατά το αρ. 57 Α ΤΟΥ ΠΔ 38/2010 όπως ισχύει.
Το γεγονός ότι το ΑΤΕΕΝ δεν χρέωσε στη κυρία Σ. Χ., κάτοχο τετραετούς Εθνικού Γαλλικού πτυχίου νομικής, μαθήματα Ελληνικού δικαίου, σημαίνει ότι, επικύρωσε ως Ενιαία αρμόδια Εθνική Αρχή επιφορτισμένη να εφαρμόζει το πρωτογενές και το παράγωγο Ενωσιακό δίκαιο και τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ, με τον πλέον επίσημο τρόπο την πλήρη συνάφεια των δύο δικαίων.
ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ότι εν έτει 2020 πτυχιούχοι νομικής του Γαλλικού Πανεπιστημίου Paris 13 με φοίτηση στο Γαλλικό Κολλέγιο IdEF που έχουν αποκτήσει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος είτε μέσω του Πανελλαδικού διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων είτε ως Ενωσιακοί δικηγόροι, ασκούν τη δικηγορία και είναι σήμερα δικηγόροι μέχρι και παρ’ Εφέταις.
Κατόπιν των προπαρατεθέντων ο Γενικός Διευθυντής του Γαλλικού Κολεγίου IdEF Δρ. Στυλιανός Αμαργιανάκης,
· Εκφράζει την ικανοποίησή του για την ως άνω και άλλες ποιο πρόσφατες ανάλογες αποφάσεις του ΑΤΕΕΝ, που αφορούν αποκλειστικά και μόνο πτυχιούχους Νομικής του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord (Paris 13) με φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF και δεν μπορεί να γίνει επίκληση τους από πτυχιούχους Νομικής άλλων Πανεπιστημίων της ΕΕ, και
· Παραθέτει τις προτάσεις του IdEF για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 προς ενημέρωση των υποψηφίων φοιτητών και των οικογενειών τους

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021
1. Μένω στην Αθήνα και θέλω να κάνω τετραετείς Νομικές σπουδές δια ζώσης στην Αθήνα. Ποια είναι η πρόταση του IdEF;
Το κολλέγιο IdEF λειτουργεί κανονικά το παραδοσιακό, δια ζώσης, πρόγραμμα σπουδών σε σύμπραξη με το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord (Paris 13). Με την περάτωση των τετραετών σπουδών σας, το πανεπιστήμιο της Σορβόννης σας απονέμει το Εθνικό Γαλλικό πτυχίο Μaster 1 που αναγνωρίζεται στην Ελλάδα, στην ΕΕ και όλο τον κόσμο.
2. Μένω στην Αθήνα και θέλω να κάνω τετραετείς Νομικές σπουδές δια ζώσης στο Παρίσι ή σε άλλη χώρα της ΕΕ. Το πρόβλημα είναι η πανδημία. Ποια είναι η πρόταση του IdEF;
Το κολλέγιο IdEF σας δίνει την δυνατότητα να περατώσετε επιτυχώς το πρώτο ή/και το δεύτερο έτος σπουδών στην Αθήνα και εντεύθεν να συνεχίσετε τις σπουδές σας στο Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord (Paris 13) δωρεάν χωρίς δίδακτρα. Μπορείτε επίσης να συνεχίσετε τις σπουδές σας σε άλλο Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο δωρεάν χωρίς δίδακτρα.
3. Μένω εκτός Αθηνών π.χ. στην Κρήτη και θέλω να κάνω τετραετείς Νομικές σπουδές από το σπίτι μου. Ποια είναι η πρόταση του IdEF;
Το κολλέγιο IdEF σας δίνει τη δυνατότητα να περατώσετε επιτυχώς τις σπουδές σας στο Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord (Paris 13) με τη μέθοδο της Aσύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας.
4. Είμαι φοιτητής ελληνικού ΑΕΙ που επιθυμώ να κάνω παράλληλες νομικές σπουδές. Ποια είναι η πρόταση του IdEF;

Το κολλέγιο IdEF σας δίνει την δυνατότητα να περατώσετε επιτυχώς τις σπουδές σας στο Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord (Paris 13) με τη μέθοδο της Aσύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας ή με μία μεικτή δια ζώσης και εξ αποστάσεως διδασκαλία.
5. Είμαι πτυχιούχος ΑΕΙ και επιθυμώ να αποκτήσω και πτυχίο νομικής προκειμένου να ασκήσω δικηγορία ή να μεγιστοποιήσω την πιθανότητα πρόσληψής μου στο δημόσιο τομέα μέσω ΑΣΕΠ. Ποια είναι η πρόταση του IdEF;

Το κολλέγιο IdEF σας δίνει τη δυνατότητα κατάταξης, την οποία αποφασίζει το Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord (Paris 13). Μετά την αποδοχή του φακέλου σας οι σπουδές σας στο Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord (Paris 13) γίνονται με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας αν εργάζεστε, ή με μία μεικτή δια ζώσης και εξ αποστάσεως διδασκαλία αν δεν εργάζεστε.