Η θέση του Τ.Σ. της Κοινότητας Καστορείου για τα πρόστιμα της ΔΕΥΑΣ

brysi1tn Στις 10 Αυγούστου το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας Καστορείου, με την με αριθ. 31/10-08-2020 απόφασή του, τοποθετήθηκε στο θέμα της επιβολής προστίμων σε καταναλωτές ΔΕΥΣπάρτης.

Ολόκληρη η απόφαση του Τοπικού παρατίθεται στη συνέχεια.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΣΠΑΡΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΝΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ                           ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:            31/10-8-2020

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ 9ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ  ΤΟΠΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ 

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΔΕΥΑΣ

                Στο  Καστόρειο και στο Γραφείο της Κοινότητας, σήμερα την 11η του μηνός  Αυγούστου 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 15:30, συνεδρίασε το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας Καστορείου του Δήμου Σπάρτης ύστερα από την αριθμ. Πρωτ.: 31/11-8-2020 πρόσκληση του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Καστορείου του Δήμου Σπάρτης, για κατεπείγουσα συνεδρίαση, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Τοπικούς Συμβούλους της Κοινότητας Καστορείου του Δήμου Σπάρτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 4555/2018 και η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Καστορείου  του Δήμου Σπάρτης.

                Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  αυτής  ο  κ.  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι  σε  σύνολο  πέντε (5) Τοπικών Συμβούλων ήταν: 

ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 

         ΑΠΟΝΤΕΣ

  1.

Βασίλειος Λαγανάς, Πρόεδρος Τ.Σ.

 

              Ουδείς

  2.

Νικόλαος Πάντος

   

  3.           

Θεόκλητος Ρουμελιώτης

   

  4.

Αθανάσιος Φασουλόπουλος

   

 5

Ελένη Βλαχόγιαννη

   

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σπάρτης Ελένη Γκλέκα για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά  τη  διαπίστωση  της  νόμιμης  απαρτίας  ο  κ. Πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ  : ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΔΕΥΑΣ

Αριθμός απόφασης 31/11-8-2020

Ο Πρόεδρος  έδωσε το λόγο στο Θεόκλητο Ρουμελίωτη εισηγητή του θέματος ο οποίος είπε ότι την Πέμπτη 13-8-2020 συνεδριάζει το συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ για την επιβολή προστίμων και προτείνω να εισηγηθούμε στη ΔΕΥΑΣ, για πρώτη φορά να μην επιβληθεί  πρόστιμο στους πολίτες , που παρανόμησαν και εάν επιβληθεί να είναι συμβολικό. Εάν οι έλεγχος επαναληφθεί και βρεθούν ξανά παραβάτες το πρόστιμο να είναι αυστηρό.

Νικόλαος Πάντος:  συμφωνώ με την άποψη του Θεόκλητου Ρουμελίωτη.

Αθανάσιος Φασουλόπουλος: κι εγώ συμφωνώ με τα παραπάνω και προτείνων να παραβρεθεί εκπρόσωπος από το Τοπικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της ΔΕΥΑΣ και να σταλεί έγγραφο με τη θέση μας αυτή.

Ελένη Βλαχόγιαννη:  η δική μου πρόταση επί του θέματος είναι να εισηγηθούμε στη ΔΕΥΑΣ να μην επιβληθεί πρόστιμο σε όσους εν αγνοία τους παρανόμησαν (επειδή για μακρύ χρονικό διάστημα απουσίαζαν από το χωρίο εντός ή εκτός Ελλάδας) και στους υπόλοιπους λόγο οικονομικών δυσχερειών τα πρόστιμα να είναι συμβολικά και κατά περίπτωση.

Βασίλειος Λαγανάς Πρόεδρος Τοπικό Συμβουλίου : η ΔΕΥΑΣ είναι η μόνη αρμόδια υπηρεσία, για να λάβει μία απόφαση για το θέμα αυτό και το Τοπικό Συμβούλιο δεν έχει κανένα θεσμικό δικαίωμα, που να δικαιολογεί ή να επιβάλει μία τέτοια παρέμβαση. Παρόλα αυτά επειδή συμμερίζομαι την ευαισθησία των συναδέλφων μου μελών του Τοπικού Συμβουλίου Καστορείου απέχω από την ψηφοφορία σε ένα θέμα, που ως Πρόεδρος έφερα σε συζήτηση, από σεβασμό στο αίτημά τους.

Θεόκλητος Ρουμελίωτης:  απορώ πως ορισμένα μέλη του συμβουλίου συμφωνούν  μια επιχείρηση σαν τη ΔΕΥΑΣ να επιβάλλει πρόστιμο στου κατοίκους, αντί αυτή (η ΔΕΥΑΣ),  να είναι συνεπείς απέναντί τους.

Βασίλειος Λαγανάς Πρόεδρος Τοπικό Συμβουλίου: υπενθυμίζω στα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου ότι ο Πρόεδρος και το Τοπικό Συμβούλιο, ως θεσμικά όργανα έχουν τη θεσμική υποχρέωση, να συμπλέουν με τη νομιμότητα και όχι με την παραβατικότητα. Ακόμα ότι ως μέλη του Τοπικού Συμβουλίου είμαστε υπόλογοι απέναντι σε όλους του συμπολίτες μας και όχι μόνο απέναντι στους συνδημότες μας,  που κρίνονται από το αυριανό συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ.

Κατά την ψηφοφορία ο Βασίλειος Λαγανάς Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου δήλωσε παρών,  για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό του .

      Ύστερα από  τα ανωτέρω το Τοπικό Συμβούλιο

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Να εισηγηθεί στη ΔΕΥΑΣ τη μη επιβολή προστίμων σε αυτούς,  που παρανόμησαν για πρώτη φορά και εάν μετά από ελέγχους της ΔΕΥΑΣ βρεθούν ξανά παραβάτες, τα πρόστιμα να είναι αυστηρά. Επίσης να υπάρχει εκπροσώπηση  του Τοπικού Συμβουλίου στη συνεδρίαση της ΔΕΥΑΣ, για την υπεράσπιση των θέσεών μας. Ορίζεται εκπρόσωπός του Τοπικού Συμβουλίου  στη συνεδρίαση της ΔΕΥΑΣ  η κ. Ελένη Βλαχόγιαννη μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Καστορείου.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   31 /11-8-2020

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:

            Ο   Πρόεδρος

    Κοινότητας Καστορείου

 

                       Τα  μέλη:

 

      Βασίλειος Χ. Λαγανάς

 

            1.Νικόλαος Πάντος

            2.Θεόκλητος Ρουμελιώτης

 
   

            3. Αθανάσιος Φασουλόπουλος

 
   

            4.Ελένη Βλαχόγιαννη

 

    Ακριβές Απόσπασμα

    Καστόρειο 11-8-2020  Ο Πρόεδρος του     Τοπικού Συμβουλίου

 Βασίλειος Χ. Λαγανάς

   

 

 

Δείτε επίσης: Νέα από την Κοινότητα Καστορείου

Έγγραφη αναφορά στις αρμόδιες υπηρεσίες (Νομική Υπηρεσία του Δήμου Σπάρτης, Εισαγγελέα, Δήμαρχο και ΔΕΥΑΣ) του Τ.Σ. της Κοινότητας Καστορείου για υφαρπαγή υδάτινων πόρων Καστορείου

Οι προτάσεις του Τ.Σ. Κοινότητας Καστορείου για τοΤεχνικό Πρόγραμμα της Κοινότητας έτους 2021