Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΠΕΛΛΑΝΑΣ 2020»

logo dimou Spartis 1Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει τη με Συνοπτικό  Διαγωνισμό επιλογή αναδόχου (άρθ. 117 του Ν.4412/16)  με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) ,της αριθμ. 2020/066 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΠΕΛΛΑΝΑΣ 2020», συνολικού προϋπολογισμού 74.4000,00 €.

Ο Συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 8 - 10 - 2020, ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης (Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, ΤΚ 23 100), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9.30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10.00 π.μ..

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Έκθεση - Τεχνική Περιγραφή

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

ΣΑΥ

ΦΑΥ

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Μελέτη Εργοταξιακής Σήμανσης

 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς